THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔI VIỆC CỦA ÔNG NGUYỄN SƠN - Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp uy tín tại TP. HCM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔI VIỆC CỦA ÔNG NGUYỄN SƠN - Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp uy tín tại TP. HCM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔI VIỆC CỦA ÔNG NGUYỄN SƠN - Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp uy tín tại TP. HCM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔI VIỆC CỦA ÔNG NGUYỄN SƠN - Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp uy tín tại TP. HCM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔI VIỆC CỦA ÔNG NGUYỄN SƠN - Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp uy tín tại TP. HCM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔI VIỆC CỦA ÔNG NGUYỄN SƠN - Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp uy tín tại TP. HCM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔI VIỆC CỦA ÔNG NGUYỄN SƠN

23-06-2019
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thu Hồi Nợ Hùng Long xin thông báo: Kể từ ngày 25/05/2019 Ông Nguyễn Sơn và toàn thể nhân viên trong đội của Ông Nguyễn Sơn không còn làm việc tại Công ty Hùng Long nữa. Vì vậy tất cả các dịch vụ liên quan đến việc thu hồi nợ đều không thuộc quyền hạn của Ông Sơn. Trân trọng thông báo

Kỹ năng thu hồi nợ

Văn bản pháp luật

Tin tức